CONDICIONS GENERALS DE SUBSCRIPCIÓ

1. OBJECTE
Aquestes Condicions Generals s'aplicaran a tota subscripció digital a HERMES COMUNICACIONS, S.A., incloses les realitzades a través de la pàgina web https://www.elpuntavui.cat o de les seves aplicacions mòbils, amb independència de la modalitat de subscripció contractada. Mitjançant l'actuació de realitzar el pagament el client manifesta conèixer-les i acceptar-les plenament sense restriccions ni condicions.
Les presents Condicions Generals, juntament amb les condicions particulars i la informació precontractual a què fa referència la Clàusula 3 següent, formen el contracte de subscripció a HERMES COMUNICACIONS entre HERMES COMUNICACIONS S.A. i el Subscriptor (d'ara endavant, el “Contracte”).

2. DADES IDENTIFICATIVES
HERMES COMUNICACIONS S.A., amb CIF A-17374547, inscrit al Registre Mercantil de Girona volum 585, foli 1, full GI11158, i amb domicili a carrer Falgàs, núm, 13, 17005 de Girona. És una empresa que té com a activitat habitual, entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques en format paper i digital ELPUNTAVUI, L’ESPORTIU DE CATALUNYA, LA REPÚBLICA, CATALONIA TODAY I L’ECONÒMIC (d'ara endavant, “EL PUNT AVUI”).
Tlf.: 972 186 400 Fax: 972 186 454
(horari d'atenció: dilluns a divendres, de 8 - 20h) Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

3. INFORMACIÓ PRÈVIA AL CONTRACTE
Amb caràcter previ a la finalització del procés de subscripció a HERMES COMUNICACIONS, la qual es produirà amb l'actuació de realitzar el pagament, el Subscriptor manifesta que HERMES COMUNICACIONS ha posat a la seva disposició la informació següent:
a. Els termes i les condicions legals i econòmics de la subscripció, amb indicació expressa de l'existència d'una obligació de pagament.
b. Les condicions de la subscripció.
c. La identitat de l'empresari contractant (incloent-hi el nom comercial), així com la vostra adreça, telèfon, fax i correu electrònic de contacte.
d. El preu total de la subscripció, inclosos els impostos i/o taxes aplicables
e. Els mitjans de pagament i condicions de lliurament de la subscripció.
f. La durada del contracte.
g. L'existència d'una garantia legal, un servei postvenda i un procediment per atendre les reclamacions dels subscriptors.
h. Les condicions, el termini i el procediment a seguir per desistir del present Contracte.
i. La funcionalitat dels continguts digitals, incloses les mesures tècniques de protecció aplicables, quan sigui procedent.
j. Tota interoperabilitat rellevant del contingut digital amb els apartats i programes coneguts per l'empresari o que es pugui esperar raonablement que aquest pugui conèixer, quan sigui procedent.
k. Les presents Condicions Generals de Subscripció.


4. SUBSCRIPCIÓ
El Subscriptor podrà subscriure's al diari EL PUNT AVUI (d'ara endavant, el Diari o els Diaris) en les modalitats de subscripció ofertes en cada moment. En funció de la modalitat de subscripció contractada, la subscripció podria anar acompanyada d'una sèrie de serveis addicionals, en funció de les ofertes en vigor en el moment de la contractació. En cas que HERMES COMUNICACIONS decidís donar de baixa algun d'aquests serveis, ho haurà de notificar als Subscriptors afectats, amb una antelació mínima raonable, donant-los l'oportunitat de cancel·lar la subscripció a partir d'aquell moment sense cap cost per a ells. Per formalitzar la subscripció, el Subscriptor haurà d'emplenar un formulari de subscripció per a això haurà de proporcionar una sèrie de dades de caràcter personal. Amb caràcter previ a la finalització del procés de subscripció, s'informarà el Subscriptor sobre l'import total per la subscripció, inclosos els impostos o taxes aplicables.
La formalització de l'acceptació de la subscripció s'ha de fer mitjançant l'activació del botó “Realitzar pagament” que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de subscripció, acceptant així les presents Condicions Generals de Subscripció. Només podran tramitar comandes persones majors d'edat, actuant en nom propi i representació o en una persona jurídica que representin amb poder suficient. A aquests efectes, el Subscriptor, que accepti les presents Condicions Generals de Subscripció, manifesta ser major d'edat i garanteix la veracitat del conjunt de les dades de registre facilitades a HERMES COMUNICACIONS, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que aquesta circumstància pugui causar a HERMES COMUNICACIONS o a tercers. HERMES COMUNICACIONS es reserva la facultat de cancel·lar la subscripció dels subscriptors que hagin proporcionat dades falses.

5. PROVA DE L'ACCEPTACIÓ
Un cop acceptades aquestes Condicions Generals de Subscripció, mitjançant l'activació del botó “Realitzar pagament”, HERMES COMUNICACIONS remetrà al Subscriptor justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic després de la finalització del procés de subscripció, junt amb la justificació documental del pagament.

6. PREU
El preu a satisfer per la subscripció en la modalitat contractada, inclosos els impostos i les taxes que, si s'escau, siguin aplicables, serà el comunicat al Subscriptor de forma clara i inequívoca abans de finalitzar el procés de contractació de la subscripció.
HERMES COMUNICACIONS podrà, sempre que ho consideri oportú, modificar les tarifes de la subscripció i/o dels serveis addicionals associats a aquesta. Les modificacions a les tarifes afectaran els nous subscriptors a partir del moment de la seva contractació i els subscriptors actius des de la data de renovació de la subscripció.

7. MITJANS DE PAGAMENT
El Subscriptor que vulgui contractar una subscripció haurà d'abonar l'import corresponent a través dels mitjans de pagament que a aquest efecte seleccioni (pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit), i les targetes de crèdit o dèbit acceptades les següents: Visa i Mastercard. Amb caràcter general, els càrrecs es realitzaran de forma automàtica a la finalització del procés de subscripció a través de la passarel·la de pagament codificant la connexió i introduint-se les dades al servidor segur de l'entitat. El sistema només admet targetes segures, per la qual cosa si teniu problemes per finalitzar el pagament, HERMES COMUNICACIONS us recomana acudir a la vostra entitat bancària per comprovar que la vostra targeta està habilitada per fer compres en comerços electrònics. En cas que HERMES COMUNICACIONS no pugui efectuar el cobrament per qualsevol motiu, la contractació es considerarà no finalitzada i la subscripció no formalitzada. Així mateix, si durant l'execució del Contracte no fos possible algun cobrament de la subscripció per part de HERMES COMUNICACIONS, el Subscriptor accepta que HERMES COMUNICIONS quedarà facultada per cancel·lar la subscripció.
Sense perjudici de l'anterior, en cas d'impagament, HERMES COMUNICACIONS es reserva el dret d'adoptar les mesures que legalment us assisteixin per tal d'aconseguir la satisfacció dels seus drets de cobrament derivats de la contractació de la subscripció corresponent.

8. DURADA
La subscripció contractada tindrà la durada indicada en el moment de la seva contractació i aquesta es prorrogarà automàticament per períodes de la mateixa durada.

9. CANCEL·LACIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ
El Subscriptor podrà cancel·lar unilateralment la contractació que hagi realitzat en qualsevol moment durant la vigència del Contracte a través de la seva Àrea Privada mitjançant l'activació de la casella “Cancel·lar subscripció”.
Aquesta cancel·lació no suposarà el reemborsament dels imports abonats pel subscriptor com a contraprestació a la subscripció a HERMES COMUNICACIONS. Aquests imports tenen caràcter no reemborsable.

10. DRET DE DESISTIMENT
El subscriptor compta amb la possibilitat de desistir de la subscripció sense necessitat de justificació en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la data de contractació. Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa al seu exercici sigui enviada abans que finalitzi el termini indicat anteriorment.
Per al seu exercici, el Subscriptor comunicarà a HERMES COMUNICACIONS la seva decisió de desistir del Contracte, mitjançant correu electrònic a l'adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., cas en què HERMES COMUNICACIONS us comunicarà sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic ) la recepció d'aquest desistiment, o bé mitjançant qualsevol tipus de comunicació de tal decisió que permeti acreditar el contingut i la recepció de la mateixa per part de HERMES COMUNICACIONS.
HERMES COMUNICACIONS tornarà al Subscriptor l'import proporcional, si escau, el temps transcorregut satisfet per aquest per la subscripció abans del transcurs de catorze (14) dies naturals a comptar de la data en què HERMES COMUNICACIONS hagi estat informada de la decisió de desistiment per part del Subscriptor, utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Subscriptor per a la subscripció.

11. SERVEI D'ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR
Per a qualsevol consulta, incidència, queixa o reclamació durant el període de subscripció, HERMES COMUNICACIONS posa a disposició dels Subscriptors un Servei d'Atenció al Subscriptor al número de telèfon 972 186 400, al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

12. CLUB DEL SUBSCRIPTOR
Els subscriptors pertanyeran al CLUB DEL SUBSCRIPTOR i podran gaudir dels beneficis, avantatges, descomptes i ofertes en espectacles, viatges, restaurants, esdeveniments, etc.. que en cada moment s'anunciïn a clubdelsubscriptor.cat i en les condicions que s'hi indiquin.
Les ofertes podran variar amb el temps i a més de ser anunciades a la web del Club del subscriptor podran ser comunicades a l'edició paper i digital de Hermes Comunicacions i/o mitjançant comunicacions personalitzades per correu postal i/o electrònic.
En qualsevol cas, per poder beneficiar-se dels avantatges del Club del subscriptor, el subscriptor haurà d'estar al corrent de pagament de la subscripció.

13. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals facilitades ara o en el futur, en el marc de la compra d'una subscripció a El Punt Avui, seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) i de la Llei Orgànica 3/ 2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”).
Les dades personals facilitades seran tractades per part de HERMES COMUNICACIONS S.A., amb domicili social a carrer Falgàs, núm. 13, 17005 Girona i CIF A-17374547 (d'ara endavant Hermes Comunicacions) i el delegat de protecció de dades del qual pot ser contactat a través del següent correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Per poder adquirir una subscripció cal ser usuari registrat de El Punt Avui. Us preguem que llegiu atentament la Política de Privadesa del Registre d'Usuari abans de registrar-se.
Si vostè ja és usuari registrat o acaba de completar el registre, us informem dels tractaments de les vostres dades personals que realitzem quan adquireix una subscripció de El Punt Avui.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les seves dades seran tractades per Hermes Comunicacions amb les finalitats següents:
I. Gestió de pagaments i facturació de la subscripció.
II. Gestionar l'accés digital associat a la subscripció.
III. Assignar-li un número de soci del Club del subscriptor i emetre la targeta de soci.
IV. Crear i mantenir el vostre historial de subscripcions i ús del programa de fidelització de Club del subscriptor.
V. Enviar comunicacions comercials (a) del programa de fidelització de Club del subscriptor (b) altres productes de Hermes Comunicacions. Podrem contactar amb vostè per telèfon o mitjans electrònics com ara el correu electrònic o missatges SMS. Podeu oposar-vos a aquests enviaments en qualsevol moment, indicant les vostres preferències a l'apartat Notificacions del vostre registre d'usuari.

Naturalesa de les dades
Per adquirir una subscripció cal ser usuari registrat. Les dades que tractem, a més de les que heu donat al registre, inclouen:
I. Dades necessàries per a la gestió de pagaments: dades de pagament (targeta de crèdit, compte PayPal)
II. Dades necessàries per a la facturació: Dades identificatives (NIF/NIE, nom i cognoms)
III. Dades necessàries per a l'accés il·limitat a l'edició digital: email.
IV. Les dades necessàries per fer la seva alta al Club del subscriptor: Número de subscriptor.
V. Pel que fa al seu historial de subscripcions, els productes adquirits al llarg de la seva relació amb El Punt Avui i el Club del subscriptor.
VI. Respecte a l'enviament de comunicacions comercials, el número de telèfon, si ens ho ha informat al seu registre d'usuari, i el seu email.
El Client es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades personals comunicades, reservant-se Hermes Comunicacions el dret a excloure tot Client que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en Dret.
En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, Hermes Comunicacions prega als usuaris que ho comuniquin per tal de mantenir-los actualitzats. En aquest sentit, el Client es compromet a proporcionar informació certa en relació amb les dades personals, i mantenir les dades facilitades a Hermes Comunicacions posades al dia.
En el cas que ens faciliti dades de tercers, el Client garanteix haver demanat el consentiment exprés d'aquests tercers per a la comunicació de les seves dades a Hermes Comunicacions amb les finalitats de tractament indicades a les presents Condicions Generals de Venda.

Per quant de temps conservem les vostres dades?
Conservarem les dades que ens ha proporcionat, segons:
I. Les dades per a la gestió dels pagaments. Mentre estigui activa la subscripció i, posteriorment, mentre hi hagi una obligació legal.
II. Les dades de facturació i contacte. Mentre hi hagi una obligació legal i, posteriorment, mentre no sol•liciti la cancel•lació com a part del seu historial de subscripcions.
III. Les dades associades a la targeta de Club del subscriptor, mentre sigui soci del Club del subscriptor i, posteriorment, com a dada associada al seu historial.
IV. El vostre historial de compres i promocions, mentre no sol•liciteu la cancel•lació.
V. El vostre correu electrònic, mentre mantingui el seu registre d'usuari. La cancel•lació de la subscripció no implica la cancel•lació del registre d'usuari ni la modificació de les preferències que s'hi expressen.
VI. El vostre número de subscriptor, mentre mantingueu una subscripció activa i, posteriorment, com a dada associada al vostre historial.

A quins destinataris es comunicaran les dades?
Només comunicarem les dades necessàries a:
I. Aquells tercers als quals Hermes Comunicacions S.A. estigui legalment obligada a facilitar-los, com ara l'Agència Tributària, les Autoritats de Consum, els bancs o les entitats financeres.
II. Al nostre proveïdor que gestiona l´accés a la El Punt Avui digital.
III. Com a soci de Club del subscriptor, quan accedeix a alguna de les ofertes que les nostres empreses seleccionades ofereixen al nostre programa de fidelització, podrem compartir les seves dades (el número de targeta de soci, per norma general) amb l'única finalitat que se li apliquin les avantatges del Club del subscriptor.
Aquestes cessions es realitzen bé per obligació legal, bé per donar compliment al servei contractat, per la qual cosa no requereixen consentiment.

On es tracten les vostres dades?
Hermes Comunicacions i els nostres proveïdors de servei tractem les vostres dades dins de la Unió Europea.

Quins són els seus drets com a titular de les dades?
Us informem que en cas que vulgueu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les dades personals, oposar-vos-hi, sol·licitar la portabilitat de les dades, o revocar el consentiment que ens hagi prestat, podrà fer-ho comunicant-ho a Hermes Comunicacions S.A. mitjançant la remissió d'un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. indicant clarament el dret que voleu exercitar i acompanyant el vostre Document Nacional d'Identitat o qualsevol document similar que acrediti la vostra identitat. Finalment, us informem que per a qualsevol aclariment respecte al tractament de dades personals es pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades enviant un missatge de correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Així mateix, si considereu que els vostres drets no s'estan atenent adequadament, us recordem el dret a sol·licitar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els drets reservats de Propietat Industrial i Intel·lectual de l'edició del Diari, tant en suport paper, e-paper i digital, pertanyen a HERMES COMUNICACIONS o, si escau, a terceres persones, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets de explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització i comunicació pública. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de l'edició del Diari, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització de HERMES COMUNICACIONS. Mitjançant l'acceptació de les presents Condicions Generals de Subscripció, el Subscriptor i, en particular, el Subscriptor amb accés a la modalitat digital de EL PUNT AVUI es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de HERMES COMUNICACIONS i/o de tercers.

15. COMUNICACIONS
Qualsevol comunicació que HERMES COMUNICACIONS realitzi als Subscriptors, incloses les comunicacions relacionades amb la subscripció, es realitzarà a les dades de contacte (e-mail, telèfon i/o adreça) que aquestes proporcionen al formulari de registre, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per al manteniment de la relació comercial, cas en què es podrà realitzar utilitzant qualsevol dada facilitada per part del subscriptor durant la vigència de la subscripció.

16. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Aquest contracte s'interpretarà i es regirà d'acord amb la legislació espanyola. HERMES COMUNICACIONS i el Subscriptor es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pogués sorgir en el desenvolupament del present Contracte, prèviament a acudir a la jurisdicció contemplada. En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els jutjats i tribunals que, si s'escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la que s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.Si vostè  ho desitja , la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

En cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, les dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Girona (Espanya).

17. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE SUBSCRIPCIÓ
HERMES COMUNICACIONS informarà els Subscriptors mitjançant correu electrònic o avisos a www.elpuntavui.cat de qualsevol canvi realitzat a les Condicions Generals de Subscripció. Aquestes modificacions es reflectiran en aquest document, al qual l’usuari podrà accedir en qualsevol moment des de la zona de Registre d’usuaris o d’ajuda. En el moment de la renovació de la subscripció, s'entenen acceptades les condicions generals de subscripció vigents en aquest moment, i el subscriptor passa a estar vinculat per les noves.

18. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA
La ineficàcia d'alguna d'aquestes clàusules no afecta les altres. Les clàusules ineficaces se substituiran, si escau, per altres el contingut de les quals permeti assolir la finalitat perseguida per les declarades ineficaces.